Rodna raznolikost na tržištu rada izvor je obogaćivanja i boljih rezultata. Doprinosi boljim radnim uvjetima za sve i atmosferi poštovanja među zaposlenicima.

Privlačenje većeg broja žena u željeznički sektor, ali i u druge sektore u kojima su žene podzastupljene i njihovo zadržavanje važno je iz raznih razloga:

• Demografska kretanja u željezničkom sektoru su složena, a poduzeća prepoznaju da ne bi trebala propustiti uključivanje žena, koje čine polovicu stanovništva, u radnu snagu.

• Žene koje rade na radnim mjestima na kojima dominiraju muškarci češće su izložene diskriminaciji, spolnom uznemiravanju i neprimjerenom ponašanju; rodno uravnoteženije poduzeće pridonosi društvenoj i radnoj kulturi s većim poštovanjem.

• Poboljšanja na mjestima rada iz perspektive žena, kao što su osiguravanje dostatnih i primjerenih sanitarnih čvorova za stacionarno i mobilno osoblje ili zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta na radnom mjestu, kao i bolja ravnoteža između poslovnog i privatnog života, pridonose zadržavanju žena u sektoru. To vrijedi i za osiguravanje jednake plaće, npr. razvojem rodno neutralnih sustava klasifikacije.

• Sve veća automatizacija i digitalizacija u željezničkom sektoru dovode do novih, privlačnijih mogućnosti zapošljavanja, posebno za žene u prometnom sektoru, ali i za muškarce. U budućnosti je važno zajamčiti raznolikost, osobito kad je riječ o inovacijskim radnim mjestima koja se temelje na informacijskoj tehnologiji i razvoju informatičkih proizvoda.

• Nadalje, u željezničkoj industriji, u kojoj i dalje dominiraju muškarci, horizontalna segregacija, primjerice manji broj žena u inženjerstvu i tehničkim zanimanjima, jedan je od najvažnijih čimbenika koji doprinosi razlici u plaći na temelju spola. Osim toga, privlačenje žena koje su obrazovane u STEM* području (*znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) može pomoći u smanjenju razlika u vještinama u poduzećima, povećanju zapošljavanja i produktivnosti žena, a time i smanjenju rodne segregacije prema zanimanju.

• Privlačenje žena u radnu snagu i usklađivanje njihova obrazovnog profila s dostupnim radnim mjestima u industriji željezničkim poduzećima pruža inovacijski potencijal i mogućnost iskorištavanja najboljih dostupnih talenata, imajući na umu da žene često imaju bolje obrazovne ishode od muškaraca i višu prosječnu razinu obrazovanja u većini zemalja EU-a.

• Sve dostupne studije (npr. Harvard, McKinsey, BCG, Ernst & Young) pokazuju da mješoviti timovi u kojima udio podzastupljenog roda iznosi barem 30 % imaju znatno veću sposobnost rješavanja problema i inovacijski potencijal, odnosno produktivniji su u usporedbi s homogenim timovima. Kad podzastupljena skupina predstavlja najmanje jednu trećinu radne snage, ona ima dovoljno samopouzdanja za promicanje ideja i izražavanje vlastitog mišljenja.

• Stoga je u interesu željezničkih poduzeća uvesti rodnu raznolikost u radnoj snazi i osigurati odgovarajuću zastupljenost žena u svim strukovnim skupinama i na svim razinama upravljanja.